Kommunikáció

Szakosodás

A kétszintű képzési struktúrában az egyik legösszetettebb folyamat alap­képzésben és mesterképzésben is a hallgatói szakirányfelvétel. Egyes karokon a hallgatók a választható szakirányok és minor képzések egész tömegével találkozhatnak és a folyamatban a karok sőt egyes intézmények közötti átjárás is jelentős. Az ETR prediktív rendszerként már a képzések tervezése során támogatja az egyes elágazások, szakosodás- és szakiránybeállítások modellezését. Ilyen módon a képzések és az egyes képzési utak megvalósítása tudatos, az intézményi adottságokhoz és lehetőségekhez idomul, a megvalósított funkciók pedig komplett felvételi rendszerként segítik a hallgatói jelentkeztetés és elbírálás bonyolult folyamatát.

Az ETR folyamatközpontú megoldása lefedi a szakirányfelvétel lépéseit, az egyes képzések szakirányainak tanterv­be építésétől a jelentkezési és felvételi eljáráson keresztül a jelentkezések elbírálásáig és az elfogadott jelentke­zések tényleges automatikus felvételéig. A szakirányválasztás során az alábbi lépések mentén egyszerűen és átláthatóan szervezhető a jelentkezési és döntési folyamat.

Szakiránykínálat kialakítása

Az ETR Tantervező moduljában az ún. „behívott” képzési modulok alapján a kínálat automatikusan kialakítható. Azt is be lehet állítani, hogy az egyes képzések felől a hallgatók hány szakirányra adhatják be rangsorolt jelentkezésüket egy jelentkezési folyamat során.

Jelentkezési létszámok beálítása

Az egyes képzési modulokra mekkora a maximális bekerülési létszám. Az adat­rögzítés során a megelőző idő­szakokban beállított adatok meg­tekinthetők.

Hallgatói információs adatok körének meghatározása

Különböző szakirányok felvételénél különböző döntési szempontok érvényesülnek. A feltételek meghatározásánál rögzíthető, hogy milyen adatok alapján lesz lehetőség az egyes jelentkezések elbírálására (pl. mely tantárgyak átlaga számít bele az összpontszámba).

Jelentkezési és elbírálási időszak beállítása

Annak az idősávnak a beállítása, amikor a hallgatók szakirányt választ­hatnak. Praktikus előre kijelölni az elbírálás időpontjait is, hogy azzal a jelentkezés során a hallgatók is tisztában legyenek.

Jelentkezések

A hallgatók jelentkeznek a kínálatban sze­rep­lő szakirányokra, miközben az adminisztráció folyamatosan figyelemmel kísérheti a jelent­kezések alakulását és szükség esetén a létszámadatok korrigá­lásával beavatkozhat a folya­matba. A nyomon követés során a döntési algoritmus is időről időre futtatható, azaz minden pillanatban ellenőriz­hető, hogy mi történne, ha az adott pillanatban kerülne sor az elbírálásra (az egyes hallgatók mely szakirányokra kerülnének be).

Döntések

A döntési (elbírálási időszakban) a döntési algoritmus alapján minden egyes jelentkezés kiértékelhető. A döntés lehet teljesen automatikus, vagy manuális automatikus döntéstámoga­tással. Előbbi esetben a kiszámított pontoknak megfele­lően az egyes hallgatók jelentkezéséhez az általuk megadott jelentkezési sorrend figyelem­bevételével automati­kusan be­ke­rülnek a jóváhagyó vagy elutasító döntés. Utóbbi esetben a rendszer csak a pontszámot határozza meg automatikusan (a számítás alapjául szolgáló adatok minden jelentkezésnél közvetle­nül megtekinthetők), a felhasz­nálóknak lehetőségük van további pontszámok manuális rög­zíté­sére (pl. bekért okmá­nyok alapján) és a végleges döntés beírására.

Automatikus szakirányfelvétel

Az előző lépésben meghatá­rozott döntés alapján a rendszerben automatikusan megtörténik a pozitív döntéssel záródó jelentkezések szakirány­felvétellé konvertálása.