Kommunikáció

Vizsgák és teljesítésnyilvántartás

A hallgatói előrehaladás szempontjából a tárgyak, kurzusok felvétele mellett kiemelkedő jelentőséggel bírnak a teljesítés megszerzésének folyamatában nyújtott szolgáltatások. Az ETR az a rendszer, amelyik biztosítja a hallgató számára az ideális vizsgarend kialakítását, nyomon követhetővé teszi a jegyek bekerülését, akár a mobiltechnológiával elérhető szolgáltatásokon keresztül.  Az oktatók és tanszéki adminisztráció számára jelentős segítséget ad a vizsgáztatás lebonyolításában, tetszőlegesen definiálható vizsgalapokat biztosít, és hatékonyan támogatja a vizsgáztatáshoz kapcsolódó pénzügyi folyamatok (utóvizsga díjak) menedzselését.

Az oktatás (és oktatásszervezés) során a számonkérés változatos módokon valósulhat meg, időponthoz kötött kollokviumokkal, a szorgalmi időszak végén leadott szemináriumi dolgozattal, év végi zárthelyi dolgozattal, évközi teljesítések összegzésével stb., valamint a különböző teljesítések tetszőlegesen kombinált változataival.

Nagyon fontos, hogy a vizsgáztatás éppen annyira jól szervezett legyen, mint a félévközi munka, hogy a hallgatói igényeknek, valamint a folyamatra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul meg­­feleljen.

Az ETR-ben mindez kényelmesen teljesülhet.

A vizsgakezelő funkciók kialakításában is a tervezés – végrehajtás – nyomon­követés hármas egysége köré szerveztük a rendszer funkcionalitását. Mint minden folyamatban, itt is rendelkezésre állnak a testreszabható vezetői és egyéb dinamikus listák, ellenőrző algoritmusok és egyéb, a hatékony folyamatmenedzseléshez szükséges eszközök.

Külön kiemelendő az erőforrás gazdálkodás támogatása, hiszen a vizsgák megszervezésekor a terem­kapacitások optimális kihasz­nálása központi kérdés. Az ETR ezért lehetővé teszi több kurzus egy vizsgahelyszínre való összevonását, a vizsgalapok kurzusokra rendezését, dinamikus ütközésfigyelést a vizsgák teremfogla­lásakor és még számos olyan funkciót, amelyek nem csak a vizsgáztatás, de általában véve a jól szervezett teremgazdálkodás részét képezik.

Az alábbiakban még néhány ETR ismertetőjegyet mutatunk be, amelyek a vizsgák lebonyolítása kapcsán hasznos eszköznek bizonyulnak:

Alapértékek: Ahogyan a rendszerben máshol is, az ún. alapértékek az adatrögzítési munkát teszik egyszerűbbé. Az egyes felületek a vizsgák kezelésekor az előre beállított alapértékekkel töltődnek fel. A vizsgák kapcsán alapértékkel lehet szabályozni, hogy alapértelmezésben a vizsga dátumához képest meddig lehet a vizsgára feliratkozni, mennyi a szükséges minimum jelentkezés szám a vizsga megtartásához stb.

Mentési ellenőrzések: A vizsgák esetében is beépíthetőek azok a mentési ellenőrző szabályok, amelyek a szabályozásnak ellentmondó adatok rendszerbe kerülését akadályozzák meg. Mentési ellenőrzés ügyelhet pl. arra, hogy egy adott felhasználó ne térhessen el a vizsgára feljelentkezés határidej­ének beállításakor a karilag definiált alapértéktől.

Létszáminformációk: Minden egyes vizsga meghirdetésénél a felhasználói felületen közvet­lenül rendelkezésre áll az az információ, hogy a kurzust hány hallgató vette fel, azaz hányan jelentkezhetnek potenciálisan a vizsgára. Így eldönthető, hogy a kurzusra hány vizsgaalkalmat kell meghirdetni.

Gyorsrögzítés: A könnyebb adatkezelés érdekében lehető­ség van egyszerre több vizsga­alkalom meghirdetésére ugyanazokra a kurzusokra, ugyanazokkal a vizsgáztatókkal. Így több vizsgaalkalom meghir­detése gyakorlatilag csak a különböző időpontok beállítását és egyszeri mentését igényli.

Vizsgáról tiltás: Az oktatónak (vagy az adminisztrációnak) saját webes felületén a kurzus hallgatói listájában lehetősége van bármelyik hallgató vizsga­jelentkezését letiltani, pl. abban az esetben, ha a hallgató a félév végi aláírás követel­ményeit nem teljesítette.

Dinamikus ellenőrzések: A Tan­ügyvezér segítségé­vel a vizsgajelentkezésekre tetszőle­ges, fordítható ellenőr­zések állítha­tók be.

Vizsgaállapotok: Minden vizsga­időpont egy előre meghatáro­zott állapotsoron megy végig és minden állapotban különböző műveleteket lehet végezni. Az első állapotban a hallgatók számára ég meg sem jelenik, a következőben a hallgatók már tervezhetnek vele, de jelentkez­ni még nem tudnak rá,  majd a megnyitás különböző stádiumai következnek (fel- és lejelent­kezés lehetséges, csak feljelent­kezés lehetséges stb.), végül a vizsga lezárul. Mindez előre beállított paraméterek alapján minden vizsga esetében automatikusan történik a rendszerben.

Teljesítéslap: Azokban az esetekben, ahol a hallgatói jelentkezés felesleges (mivel a kurzus egy közösen megírt zárthelyi dolgozattal, vagy egy meghatározott idősávban bea­dandó szemináriumi dolgozattal zárul), a rendszerben lehetőség van ún. teljesítéslapot generálni, amelyben a vizsgára automatikusan a kurzus összes hallgatója felkerül.

Központi teljesítéslap generálás: Az előbb említett funkció központilag több kurzusra vonatkoztatva egy lépésben végrehajtható: a kiválasztott kurzusok mindegyikére auto­matikusan létrejön egy-egy vizsgalap a kurzusok hallgató­ival.

Időpont nélküli vizsga: Bizonyos esetekben a számonkéréshez nem lehet egy konkrét dátumot rendelni, mert az folyamatos. Ezekben az esetekben időpont nélküli vizsgaalkalom hirdethető meg.