Kommunikáció

Tantervezés

Az általunk biztosított tervező eszköz megteremti a képzési követelmények tárolásának, a tanmenet precíz tervezésének, a hallgatói teljesítések nyomon követésének minden igényt kielégítő feltételeit. Ez a struktúra, rugalmassága folytán, alkalmas a különböző képzési utak modellezésére, legyenek ezek hagyományos szerkezetű vagy a kétszintű képzési modellben meghirdetett képzések.

A képzések tervezése jóval többet jelent a képzésben felhasználható tan­tárgy­halmazok definiálásánál. A tantervi elemek egymáshoz való viszonya (előfeltételezettség, alter­nálás, kötelezőség stb.) is kódolva van, mint ahogyan az is, hogy milyen képzési utak alternálnak egymással és ezek mennyiben fedik át egymást és mik a különbségek közöttük.

A rendszerben kódolva vannak a szervezeti (kari, tanszéki stb.) kompetenciák, tág teret kínálva az együttműködésnek, így a képzések költséghatékony módon az intézményi együttműködésre alapozva tervezhetőek. Emellett a szervezeti egységek közötti elszámolás is egyszerűvé válik.

Egyszerű módon megragadható az intézményen belüli tárgyekvivalencia, ami lehetőséget ad közös kurzusok meghirdetésére. Így nem csak az mutatható ki, hogy egy órarendi alkalomra hány hallgató jelentkezik, hanem az is, hogy ezek a hallgatók milyen képzések felől mekkora arányban érkeznek.

Az összeállított képzési modell és a rendszerben tárolt (vagy abba betáplált) adatok alapján kiszámolható a képzés várható költsége, az egyes félévekre jósolható hallgatói érdeklődés egyes tantárgyakra vonatkozóan, a képzésre fordított erőforrások megoszlása, hogy a képzés tervezésének csak a legjellemzőbb mutatóit említsük.

A rendszer, kiegészítve az oktatói kompetenciák tárolásával, akár arra is képes, hogy segítségével felmérje azt, hogy milyen képzések indításához áll rendelkezésre szabad kapacitás, vagy a választható tantárgyak között milyen tematikákat érdemes meghirdetni.

 

A képzés tervezése az alábbi lépésekből áll:

·         Alapadatok rögzítése

·         Tantervi struktúra kialakítása

·         Ellenőrzés, elemzés

·         Tantervi struktúra jóváhagyása

 

Az alapadatok rögzítése a tantárgyi készlet kialakítását (felelős oktató, kreditszám, felelős tanszék stb.) és az előfeltételezettségi viszonyok beállítását jelenti. A tervezés első lépése tehát az, ami a nyilvántartó jellegű rendszerekben a folyamat végét jelenti. Fontos megjegyezni, hogy az alapkészlet képzéstől független, tehát a képzési elemek (tantárgyak) bármelyik képzés felépítése során felhasználhatók.

A tantervi struktúra kialakítása során rögzülnek azok az érzékeny viszonyok, amelyek gyakorlatilag meghatározzák a képzés lebonyolításának módját:

·         A képzésen milyen képzési utak vannak (szakirányok, szakterületi specializálódás, minor képzési rendszer stb.). A struktúra kialakítása során összerendelhetőek egymással például az alapképzések és a bennük választható minor (vagy második tanári szakot megalapozó) képzések, így ez utóbbiakban szerzett kredit automatikusan elszámolható az alapképzéshez.

·         Mely tantárgyak alkotnak egy csoportot, milyen a tantárgyak kötelezősége, mely tantárgyak alternálnak egymással, egy alternáló csoportból hány tantárgyat kell teljesíteni stb.

·         Az egyes képzési utak között milyen hasonlóságok és milyen különböző­ségek vannak

·         Mely tantárgyak tartalmaznak az abszolutórium megszerzése után teljesí­tendő követelményeket, mely tantárgyak alkotják a szűk értelemben vett képzésen túlmutató követelményeket (pl. mesterképzés első két félévében pótolható tárgyak)

A prediktív rendszer előnyei legmarkánsabban az elemzési, ellenőrzési folyamat során nyilvánulnak meg. Első lépésként a létrehozott struktúrára beépített ellenőrzési rutinok futtathatók, amelyek kiszűrik a rögzítés hibáit (pl. valamelyik szakirányban kevesebb kreditet kell teljesíteni a képzésnél előírtnál, valamelyik választható csoportban nem áll rendelkezésre megfelelő számú választható elem stb.). Ezek az ellenőrzési rutinok tetszőleges módon bővíthetőek, a tervezés során megfogalmazott irányelveknek megfelelően.

Az ellenőrzési szakaszban a képzés menetéről különböző szempontok szerint megjelenített képzési terv állítható elő. Ezek alapján megjeleníthető a képzés mintatanterve (kiegészítve akár a kapcsolódó várható létszámadatokkal), vagy a képzés egyes elágazási pontjai, a képzés egyes moduljainak a bennük teljesítendő kreditszám szerint vett súlya a képzésben stb. Tetszőleges számú és elrendezésű tantervi nézetek definiálhatóak aszerint, hogy a tervezés milyen szempontokat vesz figyelembe a struktúra kialakítása során.